ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศฝ่ายวิชาการ วัดผลประเมินผล

ประกาศข่าวสารฝ่ายวิชาการวัดผลประเมินผล file download
คำสั่งผู้ควบคุมห้องสอบวัดผลปลายภาคเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียน
ผังการสอบวัดผลปลายภาคเรียน
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สำรอง
คลิกเพื่อดูตาราง

สาขาวิชาการบัญชี

รายวิชา
download file
การบัญชีเบื้องต้น2 อ.กฤตินันท์ นันทะมาตย์
การบัญชีขั้นสูง2 อ.กฤตินันท์ นันทะมาตย์
การสัมนา อ.กฤตินันท์ นันทะมาตย์
การบัญชีเบื้องต้น 2 ปวช. อ.วราภรณ์ ดวงดารา
การบัญชีเบื้องต้น2 ปวส. อ.วราภรณ์ ดวงดารา
อุตสาหกรรม อ.วาราภรณ์ ดวงดารา
การบัญชีบริษัทจำกัด อ.อัญชนา นางาม
การบัญชีเบื้องต้น 2 อ.อัญชนา นางาม
การบัญชีต้นทุน 2 อ.อัญชนา นางาม
กระบวนการจัดทำบัญชี อ.อัญชนา นางาม
การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ อ.รัตติยา วงศรีลา
การบัญชีตั๋วเงิน อ.รัตติยา วงศรีลา
การวางแผน อ.รัตติยา วงศรีลา
การบัญชีเบื้องต้น 2 อ.รัตติยา วงศรีลา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี GL อ.อัครพงษ์ นิลเขต
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ อ.อัครพงษ์ นิลเขต
การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express อ.อัครพงษ์ นิลเขต

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายวิชา
download file
การสร้างเว็บเพจ HTML อ.สายฝน บงบุตร
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ อ.สายฝน บงบุตร
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อ.สายฝน บงบุตร
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล อ.สายฝน บงบุตร
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต อ.วรชัย ผลเพียร
โปรแกรมตารางงาน อ.วรชัย ผลเพียร
เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.วีรวัฒน์ ชัยพงษ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อ.วีรวัฒน์ ชัยพงษ์
งานบริการคอมพิวเตอร์ อ.วีรวัฒน์ ชัยพงษ์

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล อ.ธนกรณ์ แก้วก่า

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ อ.ธนกรณ์ แก้วก่า
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อ.ธนกรณ์ แก้วก่า
ระบบฐานข้อมูล อ.น้ำฝน ลีทอง
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กโหมด อ.น้ำฝน ลีทอง
ระบบเครือข่าย อ.นิวัตร บุญประสิทธิ์
เขียนโปรแกรม

 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

รายวิชา
download file
ภาษาญี่ปุ่น อ.มัณฑนา สุขสงค์
ภาษาเกาหลี อ.คิม จีแฮ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
การสนทนาภาษาอังกฤษ2 อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
การสนทนาภาษาอังกฤษ1อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
ทักษะภาษาอังกฤษ2 อ.พงษ์พัฒน์ จันทะนิตย์
Bus Eng Writing
Business Eng
Eng Communication
Eng Con 1
Eng For Presentation
English For Hotel
English For Tourism
ภาษาจีน ปวช. อ.นภาวัลย์ ประหา
ภาษาจีน ปวส. อ.นภาวัลย์ ประหา

 

สาขาวิชาการโรงแรม

รายวิชา
download file

การประชุมสัมมนา อ.สิริกร ภักดี

ภัทตาคารและการจัดเลี้ยง อ.สิริกร ภักดี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ.สิริกร ภักดี

ไวน์และเหล้า อ.สิริกร ภักดี

โภชนาการและอนามัย อ.สิริกร ภักดี

ครัวและอุปกรณ์งานครัวในโรงแรม อ.สิริกร ภักดี

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อ.ปิยภรณ์ ป้อมมาตา
ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ อ.ปิยภรณ์ ป้อมมาตา
หลักการจัดการ อ.ปิยภรณ์ ป้อมมาตา

 

สาขาวิชาช่างยนต์

รายวิชา
download file
กลศาสตร์ของไหล
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
เทอร์โมไดนามิกส์
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
งานวัดละเอียดช่างยนต์
วิศวกรรมยานยนต์
งานเครื่องยนต์
ระบบฉีกเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานส่งกำลัง
งานเกียร์อัตโนมัติ
งานปรับอากาศรถยนต์
เครื่องยนต์เล็ก
ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องกลเบื้องต้น
กลศาสตร์วิศวกรรม

 

สาขาวิชาข่างอิเล็กทรอนิกส์

รายวิชา
download file
เครื่องเสียง อ.จิรวัฒน์ อันโย
เครื่องรับ วิทยุ อ.จิรวัฒน์ อันโย
เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ อ.จิรวัฒน์ อันโย
ระบบเสียงภาพ อ.จิรวัฒน์ อันโย
ระบบสตูดิโอ อ.จิรวัฒน์ อันโย
เครื่องส่งวิทยุ อ.จิรวัฒน์ อันโย
วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ อ.จิรวัฒน์ อันโย
พลัสและดิจิตอล อ.สุกรธี หว้งจิต
วงจรอิเล็ก อ.สุกนธี หวังจิตร

 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

รายวิชา
download file
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทล ส.5/4
โรงต้นกำลังไฟฟ้า ช.3
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ช. 3/10
การส่องสว่าง ช.3/10
การส่องสว่าง ส.4/5
เขียนแบบไฟฟ้า
เทคโนโลยีขนถ่าย
สื่อสารเตือนภัย
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ส.4/5
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
วงจรไฟฟ้า 1 ช.1/13

 

สาขาวิชาพื้นฐาน

รายวิชา
download file
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 อ.ไสว อินปากดี
คณินศาสตร์ ประยุกต์ 7 อ.ไสว อินปากดี
การเงิน เอกสาร และการพัฒนางาน อ.วารุณี วันดีมี
การเงิน อ.เสาวนีย์ ทานะขันธ์
วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค อ.พรธันวา ต้นเกษ
วิชาการเงินส่วนบุคคล อ.พรธันวา ต้นเกษ
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน อ.พรธันวา ต้นเกษ
สถิติ 2 อ.วรรณธนา ชินวงค์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ อ.วรรณธนา ชินวงค์
วิชา พาณิชย์ กับทั่วไป อ.สำเริง กุลาหลัก
ภูมิเศรษฐศาสตร์ อ.วรพล ศรีสร้อย
ห้องสมุด อ.พรทิพทย์ สีหาคม
ภาษาไทย อ.พรทิพย์ สีหาคม
เครื่องใช้สำนักงาน อ.เสาวนีย์ ทานะขันธ์

Back