วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   (ภาคเช้า)

สอบ วัน พุธ ที่ 5  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.00 -11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

ปวช. 1/1 (สาขาการบัญชี)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/2 (สาขาการบัญชี)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/5 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/6 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/7 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/8 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวช. 1/9 (สาขางานยานยนต์)

งานส่งกำลังรถยนต์

เครื่องกลเบื้องต้น

งานเครื่องยนต์

ปวช. 1/10 (สาขางานยานยนต์)

งานส่งกำลังรถยนต์

เครื่องกลเบื้องต้น

งานเครื่องยนต์

ปวช. 1/11 (สาขางานยานยนต์)

งานส่งกำลังรถยนต์

เครื่องกลเบื้องต้น

งานเครื่องยนต์

ปวช. 1/12 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

วงจรไฟฟ้า 1

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โทรคมนาคมเบื้องต้น

ปวช. 1/13 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วงจรไฟฟ้า 1

การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

-

ปวช. 2/1 (สาขาการบัญชี)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

บัญชีตั๋วเงิน

บัญชีตั๋วเงิน

ปวช. 2/2 (สาขาการบัญชี)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

บัญชีตั๋วเงิน

บัญชีตั๋วเงิน

ปวช. 2/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

-

ปวช. 2/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

-

ปวช. 2/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

-

ปวช. 2/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ครัวและอุปกรณ์งานครัวในโรงแรม

ปวช. 2/7 (สาขางานยานยนต์)

งานเครื่องยนต์เล็ก

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

-

ปวช. 2/8 (สาขางานยานยนต์)

งานเครื่องยนต์เล็ก

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

-

ปวช. 2/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

วงจรพัลส์และดิจิตอล

ปวช. 2/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

เครื่องวัดไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   (ภาคบ่าย)

สอบ วัน พุธ  ที่ 5  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

13.00 – 14.00 น.

14.00 -15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

ปวช. 1/1 (สาขาการบัญชี)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

การใช้โปรแกรมตารางงาน

ปวช. 1/2 (สาขาการบัญชี)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

การใช้โปรแกรมตารางงาน

ปวช. 1/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

การใช้โปรแกรมตารางงาน

ปวช. 1/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

การใช้โปรแกรมตารางงาน

ปวช. 1/5 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

การใช้โปรแกรมตารางงาน

ปวช. 1/6 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

ภาษาญี่ปุ่น 2

ปวช. 1/7 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

ภาษาญี่ปุ่น 2

ปวช. 1/8 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

ภาษาญี่ปุ่น 2

ปวช. 1/9 (สาขางานยานยนต์)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

-

ปวช. 1/10 (สาขางานยานยนต์)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

-

ปวช. 1/11 (สาขางานยานยนต์)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

-

ปวช. 1/12 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

เครื่องเสียง

ปวช. 1/13 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ภูมิเศรษฐศาสตร์

การเงินส่วนบุคคล

-

ปวช. 2/1 (สาขาการบัญชี)

บัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญจ่าย

บัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญจ่าย

บัญชีบริษัทจำกัด

ปวช. 2/2 (สาขาการบัญชี)

บัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญจ่าย

บัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญจ่าย

บัญชีบริษัทจำกัด

ปวช. 2/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

-

ปวช. 2/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

-

ปวช. 2/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

-

-

-

ปวช. 2/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

โภชนาการและอนามัย

-

ปวช. 2/7 (สาขางานยานยนต์)

-

-

-

ปวช. 2/8 (สาขางานยานยนต์)

-

-

-

ปวช. 2/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

เครื่องรับวิทยุ

-

-

ปวช. 2/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   (ภาคเช้า)

สอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 6  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.00 -11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

ปวช. 1/1 (สาขาการบัญชี)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

-

ปวช. 1/2 (สาขาการบัญชี)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

-

ปวช. 1/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ปวช. 1/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ปวช. 1/5 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ปวช. 1/6 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/7 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/8 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/9 (สาขางานยานยนต์)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/10 (สาขางานยานยนต์)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/11 (สาขางานยานยนต์)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/12 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 1/13 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ปวช. 2/1 (สาขาการบัญชี)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/2 (สาขาการบัญชี)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/7 (สาขางานยานยนต์)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/8 (สาขางานยานยนต์)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

ปวช. 2/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   (ภาคบ่าย)

สอบ วัน พฤหัสบดี ที่ 6  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

13.00 – 14.00 น.

14.00 -15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

ปวช. 1/1 (สาขาการบัญชี)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/2 (สาขาการบัญชี)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/5 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/6 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/7 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/8 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

เอกสารทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปวช. 1/9 (สาขางานยานยนต์)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

-

-

ปวช. 1/10 (สาขางานยานยนต์)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

-

-

ปวช. 1/11 (สาขางานยานยนต์)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

-

-

ปวช. 1/12 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

-

ปวช. 1/13 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

-

-

ปวช. 2/1 (สาขาการบัญชี)

กฎหมายพาณิชย์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-

ปวช. 2/2 (สาขาการบัญชี)

กฎหมายพาณิชย์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-

ปวช. 2/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กฎหมายพาณิชย์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-

ปวช. 2/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กฎหมายพาณิชย์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-

ปวช. 2/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

กฎหมายพาณิชย์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาญี่ปุ่น 4

ปวช. 2/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

-

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-

ปวช. 2/7 (สาขางานยานยนต์)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต

-

-

ปวช. 2/8 (สาขางานยานยนต์)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต

-

-

ปวช. 2/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7

-

ปวช. 2/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)   (ภาคเช้า)

สอบ วัน จันทร์ ที่ 3  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.00 -11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

ปวช. 3/1 (สาขาการบัญชี)

การบัญชีเกี่ยวกับภาษี

การบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

การบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

ปวช. 3/2 (สาขาการบัญชี)

การบัญชีเกี่ยวกับภาษี

การบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

การบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

ปวช. 3/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การเขียนโปรแกรมระบบเท็กโหมด

ปฏิบัติงานบริหารคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสำนักงาน

ปวช. 3/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การเขียนโปรแกรมระบบเท็กโหมด

ปฏิบัติงานบริหารคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสำนักงาน

ปวช. 3/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

ปวช. 3/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

ปวช. 3/7 (สาขางานยานยนต์)

คณิตศาสตร์ช่างยนต์

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

-

ปวช. 3/8 (สาขางานยานยนต์)

คณิตศาสตร์ช่างยนต์

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

-

ปวช. 3/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนกิส์อุตสาหกรรม

ปวช. 3/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ปวส. 1/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวส. 1/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

บัญชีเบื้องต้น 2

บัญชีเบื้องต้น 2

ปวส. 4/1 (สาขาการบัญชี)

บัญชีภาษีอากร

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

ปวส. 4/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

ปวส. 4/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

กลศาสตร์ของไหล

ปวส. 4/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบสื่อสารดิจิตอล

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ปวส. 4/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

ดิจิตอลประยุกต์

การส่องสว่าง

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

ปวส. 2/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม

 

ปวส. 2/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

ภาษาอังกฤษบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2

ปวส. 5/1 (สาขาการบัญชี)

การบัญชีชั้นสูง 2

การบัญชีชั้นสูง 2

 

ปวส. 5/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

การภาษีอากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

ปวส. 5/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

เทอร์โมไดนามิกส์

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

วิศวกรรมยานยนต์

ปวส. 5/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ระบบโทรศัพท์

ระบบสตูดิโอ

-

ปวส. 5/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน

ภาษาจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)   (ภาคบ่าย)

สอบ วัน จันทร์ ที่ 3  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

13.00 – 14.00 น.

14.00 -15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

ปวช. 3/1 (สาขาการบัญชี)

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

กระบวนการจัดทำบัญชี

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ปวช. 3/2 (สาขาการบัญชี)

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

กระบวนการจัดทำบัญชี

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ปวช. 3/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

-

-

ปวช. 3/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

-

-

ปวช. 3/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

ภาษาจีน

ปวช. 3/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

-

-

ปวช. 3/7 (สาขางานยานยนต์)

-

-

-

ปวช. 3/8 (สาขางานยานยนต์)

-

-

-

ปวช. 3/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-

ปวช. 3/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

การส่องสว่าง

โรงต้นกำลังไฟฟ้า

ปวส. 1/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

หลักการจัดการ

ระบบฐานข้อมูล

การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร

ปวส. 1/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

หลักการจัดการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1

-

ปวส. 4/1 (สาขาการบัญชี)

หลักการจัดการ

บัญชีต้นทุน 2

บัญชีต้นทุน 2

ปวส. 4/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

หลักการจัดการ

ระบบฐานข้อมูล

-

ปวส. 4/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

-

-

-

ปวส. 4/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

เทคนิคเครื่องรับวิทยุ

งานพื้นฐานระบบเสียงระบบภาพ

-

ปวส. 4/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

วงจรไฟฟ้า

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

-

ปวส. 2/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

-

-

ปวส. 2/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ปวส. 5/1 (สาขาการบัญชี)

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

-

ปวส. 5/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

ปวส. 5/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

งานเกียร์อัตโนมัติ

งานปรับอากาศรถยนต์

ปวส. 5/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ออปแอมป์และลิเนียไอซี

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

-

ปวส. 5/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

ระบบสื่อสารเตือนภัย 

เทคโนโลยีขนถ่าย

-

 


 

 

                             วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)   (ภาคเช้า)

สอบ วัน อังคาร ที่ 4  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.00 -11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

ปวช. 3/1 (สาขาการบัญชี)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

-

ปวช. 3/2 (สาขาการบัญชี)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

-

ปวช. 3/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

-

ปวช. 3/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

-

ปวช. 3/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

-

ปวช. 3/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

-

-

ปวช. 3/7 (สาขางานยานยนต์)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

ปวช. 3/8 (สาขางานยานยนต์)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

ปวช. 3/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

ปวช. 3/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

ปวส. 1/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

ระบบปฏิบัติการ

สถิติธุรกิจ

ปวส. 1/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

สถิติธุรกิจ

ปวส. 4/1 (สาขาการบัญชี)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

บัญชีเฉพาะกิจการ

สถิติธุรกิจ

ปวส. 4/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

ระบบปฏิบัติการ

สถิติธุรกิจ

ปวส. 4/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

-

ปวส. 4/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

-

ปวส. 4/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

-

ปวส. 2/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษาญี่ปุ่น 4

ปวส. 2/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษาญี่ปุ่น 4

ปวส. 5/1 (สาขาการบัญชี)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษาญี่ปุ่น 4

ปวส. 5/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษาญี่ปุ่น 4

ปวส. 5/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

ปวส. 5/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ปวส. 5/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

วัดเกณฑ์มาตรฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)   (ภาคบ่าย)

สอบ วัน อังคาร ที่ 4  เดือน  มีนาคม  2557

ระดับ /เวลา

13.00 – 14.00 น.

14.00 -15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

ปวช. 3/1 (สาขาการบัญชี)

-

-

-

ปวช. 3/2 (สาขาการบัญชี)

-

-

-

ปวช. 3/3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-

-

-

ปวช. 3/4 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-

-

-

ปวช. 3/5 (สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

-

-

-

ปวช. 3/6 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

-

-

-

ปวช. 3/7 (สาขางานยานยนต์)

-

-

-

ปวช. 3/8 (สาขางานยานยนต์)

-

-

-

ปวช. 3/9 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

-

-

-

ปวช. 3/10 (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

-

-

ปวส. 1/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาญี่ปุ่น 2

-

-

ปวส. 1/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

ภาษาญี่ปุ่น 2

-

-

ปวส. 4/1 (สาขาการบัญชี)

ภาษาญี่ปุ่น 2

การบัญชีชั้นกลาง 2

-

ปวส. 4/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

ภาษาญี่ปุ่น 2

-

-

ปวส. 4/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

-

-

-

ปวส. 4/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

-

-

-

ปวส. 4/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

-

-

-

ปวส. 2/1 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

-

-

ปวส. 2/2 (สาขาภาษาต่างประเทศ)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

ภาษาจีน

-

ปวส. 5/1 (สาขาการบัญชี)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

-

-

ปวส. 5/2 (สาขาคอมพิวเตอร์)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

-

-

ปวส. 5/3 (สาขาวิชาช่างยนต์)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

-

-

ปวส. 5/4 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

-

-

ปวส. 5/5 (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

­-

-