ประวัติความเป็นมา

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

           วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ที่อยู่ 2/8 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณี 47160 โทรศัพท์ 042-771-162 โทรสาร 042771094
เว็บไซต์ www.pc-tech.ac.th

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ท่านอาจารย์ประทุม เสริมสกุล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2518 พร้อมที่ดินจำนวน 8 ไร่ 20 ตารางวาโดยบริหารสถาบันการศึกษาในรูปของโรงเรียนเอกชน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนพณิชยการ” (พ.ค.พ.) เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ประเภทวิชาพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2545 ได้มีการขยายหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2546 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี” (พ.ช.น.) และเมื่อปีการศึกษา 2554 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ” จากจุดเริ่มต้น ถึงปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 43 ปี มีอาคารอำนวยการ 1 หลัง, อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง, อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง โรงอาหารและหอประชุมใหญ่,อาคารเดี่ยว 4 หลัง มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ พร้อมกับการปรับปรุงสนามกีฬาและขยายบริเวณของวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พร้อมกับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดเวลาและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยี อยู่เสมอ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ดังนี้ 

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
1.สาขาวิชาการโรงแรม 

ระเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.สาขาวิชาช่างยนต์
2.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4.สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
5.สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2.สาขาวิชาไฟฟ้า
3.สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์