ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4277-1162 โทรสาร 0-4277-1094 เว็บไซต์ http://www.pc-tech.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ท่านอาจารย์ประทุม เสริมสกุล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2518 พร้อมที่ดินจำนวน 8 ไร่ 20 ตารางวาโดยบริหารสถาบันการศึกษาในรูปของโรงเรียนเอกชน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนพณิชยการ” (พ.ค.พ.) เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ประเภทวิชาพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2545 ได้มีการขยายหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2546 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี” (พ.ช.น.) และเมื่อปีการศึกษา 2554 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ” จากจุดเริ่มต้น ถึงปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 43 ปี มีอาคารอำนวยการ 1 หลัง, อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง, อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง โรงอาหารและหอประชุมใหญ่,อาคารเดี่ยว 4 หลัง มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ พร้อมกับการปรับปรุงสนามกีฬาและขยายบริเวณของวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พร้อมกับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดเวลาและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยี อยู่เสมอ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ดังนี้ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์