ปวช. พณิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการโรงแรม

  • รับ ผู้จบ ม. 3
  • ใบ รบ.ฉบับจริง หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายบัตรนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป